Απόφαση του Πρωτοδικείου της 12ης Σεπτεμβρίου 2007 — Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-68/03) (Κρατικές ενισχύσεις - Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση που χορήγησε η Ελληνική Δημοκρατία στην αεροπορική εταιρία Ολυμπιακή Αεροπορία - Απόφαση με την οποία κρίνεται η ενίσχυση ασύμβατη με την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της - Καταχρηστική εφαρμογή της ενισχύσεως - Νέες ενισχύσεις - Βάρος αποδείξεως - Δικαίωμα ακροάσεως - Κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή - Πλάνη περί τα πράγματα - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Αιτιολογία - Άρθρο 87, παράγραφος 1 και παράγραφος 3, στοιχείο γ', ΕΚ)

 

 

 

(2007/C 247/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ (Αθήνα, Ελλάς) (εκπρόσωποι: αρχικώς μεν D. Waelbroeck, Ε. Μπουρτζάλας, δικηγόροι, J. Ellison, M. Hall, solicitors, Α. Καλογερόπουλος, Χ. Ταγαράς και Α. Χιωτέλης, δικηγόροι, ακολούθως δε Π. Ανέστης, δικηγόρος, και T. Soames, solicitor)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: Δ. Τριανταφύλλου και J. L. Buendía Sierra, επικουρούμενοι από τον Α. Οικονόμου, δικηγόρο)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση περί ακυρώσεως της αποφάσεως 2003/372/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2002, για ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

1)Ακυρώνει τα άρθρα 2 και 3 της αποφάσεως 2003/372 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία, καθόσον αφορούν την ανοχή για τη διαιώνιση της μη καταβολής, αφενός, των οφειλομένων από την προσφεύγουσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αερολιμενικών τελών και, αφετέρου, του οφειλομένου από την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΦΠΑ επί των καυσίμων και των ανταλλακτικών

2)Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)Η προσφεύγουσα φέρει το 75 % των δικαστικών της εξόδων και των εξόδων της Επιτροπής. Η Επιτροπή φέρει το 25 % των δικαστικών της εξόδων και των εξόδων της προσφεύγουσας.