Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2007 [αίτηση του Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gabriele Walderdorff κατά Finanzamt Waldviertel (Υπόθεση C-451/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, Β, στοιχείο β' - Απαλλαγή - Πράξεις εκμίσθωσης ακινήτων - Μίσθωση δικαιωμάτων αλιείας)

 

 

 

(2008/C 22/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Gabriele Walderdorff

Καθού: Finanzamt Waldviertel

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο β', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγή από τον ΦΠΑ — Έννοια της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με ακίνητο — Μίσθωση και εξ επαχθούς αιτίας παραχώρηση δικαιωμάτων αλιείας

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 13, Β, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η εξ επαχθούς αιτίας παραχώρηση του δικαιώματος αλιείας, δυνάμει σύμβασης μίσθωσης η οποία συνάπτεται για δέκα έτη, από τον κύριο της υδάτινης επιφάνειας την οποία αφορά η παραχώρηση και από τον κάτοχο του δικαιώματος αλιείας σε υδάτινες επιφάνειες που βρίσκονται σε δημόσια έκταση δεν αποτελεί μίσθωση ακινήτου, στο μέτρο που αυτή η παραχώρηση δεν απονέμει το δικαίωμα κατοχής του ακινήτου και αποκλεισμού των τρίτων προσώπων από την απόλαυση του δικαιώματος αυτού.