Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Υπόθεση C-401/06) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Παροχή υπηρεσιών - Εκτελεστής διαθήκης - Τόπος εκπλήρωσης της παροχής - Άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο ε')

 

 

 

(2008/C 22/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωπος: Δ. Τριανταφύλλου)

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωπος: M. Lumma)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο ε', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από εκτελεστές διαθήκης σε λήπτες εγκατεστημένους εκτός της Κοινότητας ή σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους μεν εντός της Κοινότητας αλλά εκτός της χώρας του παρέχοντος τις υπηρεσίες — Τόπος παροχής υπηρεσιών — Χαρακτηρισμός της δραστηριότητας του εκτελεστή διαθήκης.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2)                        Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει, επιπλέον των δικών της δικαστικών εξόδων, τα έξοδα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.