Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Twoh International BV κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-184/05) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 28γ, A, στοιχείο α', πρώτο εδάφιο - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Απαλλαγή - Έλλειψη υποχρεώσεως της φορολογικής αρχής να συλλέξει αποδείξεις - Οδηγία 77/799/ΕΟΚ - Αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων και έμμεσων φόρων - Κανονισμός (ΕΟΚ) 218/92 - Διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων)

 

 

 

(2007/C 297/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Twoh International BV

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο της υποθέσεως

Ερμηνεία του άρθρου 28γ, A, στοιχείο α', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) σε συνδυασμό με την οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 76, σ. 1) και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 218/92 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) (ΕΕ L 24, σ. 1) — Πώληση και μεταφορά εμπορευμάτων προς άλλο κράτος μέλος για λογαριασμό του αγοραστή — Μη παροχή αξιόλογων πληροφοριών από την αρμόδια αρχή του κράτους αφίξεως — Ύπαρξη ή μη υποχρεώσεως των αρχών του κράτους μέλους αναχωρήσεως να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αφίξεως και να τις λαμβάνουν ενδεχομένως υπόψη

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 28γ, A, στοιχείο α', πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, σε συνδυασμό με την οδηγία 77/799/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, και με τον κανονισμό (EΟΚ) 218/92 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι οι φορολογικές αρχές του κράτους μέλους αναχωρήσεως της αποστολής ή της μεταφοράς εμπορευμάτων στο πλαίσιο ενδοκοινοτικής παραδόσεως δεν υποχρεούνται να ζητούν πληροφορίες από τις αρχές του φερόμενου από τον προμηθευτή ως κράτους μέλους προορισμού.