Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Οκτωβρίου 2007 (αιτήσεις των Zala Megyei Bíróság και Legfelsőbb Bírósága -Ουγγαρία- για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító Rt., OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (C-283/06) κατά Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője, OTP Garancia Biztosító rt κατά Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06) (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-283/06 και C-312/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 33, παράγραφος 1 - Έννοια του «φόρου κύκλου εργασιών» - Τοπικός φόρος επιχειρήσεων)

 

 

 

(2007/C 297/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούντα δικαστήρια

Zala Megyei Bíróság, Legfelsőbb Bírósága

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες στην κύρια δίκη: KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító Rt., OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (C-283/06), OTP Garancia Biztosító rt (C-312/06)

Καθών: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (C-283/06), Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Zala Megyei Bíróság, Legfelsőbb Bírósága — Ερμηνεία του Παραρτήματος Χ (κατάλογος του άρθρου 24 της Πράξης Προσχωρήσεως: Ουγγαρία), κεφάλαιο 4 (Πολιτική ανταγωνισμού), σημείο 3, στοιχείο α', της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις προσαρμογές των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 33 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαγόρευση φόρων με χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών — Εθνική νομοθεσία επιτρέπουσα στις τοπικές αρχές να επιβάλουν φόρο επί των οικονομικών πράξεων — Δυνατότητα του κράτους μέλους, χορηγηθείσα με την Πράξη Προσχωρήσεως, να εφαρμόζει μειώσεις του φόρου αυτού κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 33, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν εμποδίζει τη διατήρηση μιας φορολογικής επιβαρύνσεως που εμφανίζει χαρακτηριστικά όπως αυτά του επίδικου στην κύρια δίκη φόρου.