Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (αίτηση του Bundesfinanzhof, Γερμανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Landesanstalt für Landwirtschaft κατά Franz Götz (Υπόθεση C-408/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Οικονομική δραστηριότητα - Υποκείμενοι στον φόρο - Οργανισμοί δημοσίου δικαίου - Υπηρεσία πωλήσεως ποσοστώσεων γάλακτος - Δραστηριότητες των γεωργικών οργανισμών παρεμβάσεως και των πρατηρίων - Σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού - Γεωγραφική αγορά)

 

 

 

(2008/C 51/35)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Landesanstalt für Landwirtschaft

κατά

Franz Götz

Αντικείμενο της υποθέσεως

Προδικαστική — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 5, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και του παραρτήματος Δ, σημεία 7 και 12, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έκδοση τιμολογίου για την πώληση γαλακτοκομικών ποσοτήτων αναφοράς στο οποίο δεν αναγράφεται χωριστά ο ΦΠΑ — Μπορεί ο φορέας που έχει συσταθεί από γερμανικό ομόσπονδο κράτος για να μεταβιβάζει, αντί ορισμένου τιμήματος, ποσότητες αναφοράς σε παραγωγούς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων να χαρακτηριστεί ως υποκείμενος στον φόρο;

Διατακτικό της αποφάσεως

  1)Μία υπηρεσία πωλήσεως ποσοστώσεων γάλακτος δεν αποτελεί ούτε γεωργικό οργανισμό παρεμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/41/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, σε συνδυασμό με το σημείο 7 του παραρτήματος Δ αυτής, ούτε πρατήριο κατά την έννοια του σημείου 12 του παραρτήματος Δ της εν λόγω οδηγίας.

 

  2)Η μη υπαγωγή στον φόρο μιας υπηρεσίας πωλήσεως ποσοστώσεων γάλακτος για τις δραστηριότητες ή τις πράξεις που διενεργεί ως δημόσια αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5, της έκτης οδηγίας 77/388, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/41, δεν μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού λόγω του ότι, σε περιπτώσεις όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, δεν αντιμετωπίζει ιδιώτες επιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές των υπηρεσιών του Δημοσίου. Δεδομένου ότι η εκτίμηση αυτή ισχύει για κάθε υπηρεσία πωλήσεως ποσοστώσεων γάλακτος που ασκεί δραστηριότητα εντός συγκεκριμένης ζώνης μεταβιβάσεως που οριοθετεί το οικείο κράτος μέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ζώνη αυτή αποτελεί τη γεωγραφική αγορά η οποία λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού.