Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2007 (αίτηση του Corte suprema di cassazione, Ιταλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ministero delle Finanze κατά CO.GE.P. srl (Υπόθεση C-174/06) (Έκτη οδηγία - ΦΠΑ - Απαλλασσόμενες πράξεις - Μίσθωση ακινήτων - Δημόσιο ακίνητο)

 

 

 

(2007/C 315/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ministero delle Finanze

κατά

CO.GE.P. srl

Αντικείμενο της υποθέσεως

Προδικαστική — Corte suprema di cassazione — Ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο β', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγή προβλεπόμενη για τη μίσθωση ακινήτων —Παραχώρηση χρήσεως δημοσίου αγαθού

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 13, B, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι μια έννομη σχέση όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται σε ένα πρόσωπο το δικαίωμα κατοχής και χρήσεως, ακόμη και αποκλειστικής, δημοσίου ακινήτου και συγκεκριμένα ζωνών του θαλασσίου τομέα για συγκεκριμένη περίοδο και έναντι αμοιβής εμπίπτει στην έννοια της«μισθώσεως ακινήτων» κατά την έννοια του άρθρου αυτού.