Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2007 [αίτηση του Gerechtshof te Amsterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — J. A. van der Steen κατά Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht (Υπόθεση C-355/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - Εταιρία περιορισμένης ευθύνης - Άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας από φυσικό πρόσωπο που είναι ο μοναδικός διαχειριστής, εταίρος και έμμισθος υπάλληλος αυτής)

 

 

 

(2007/C 315/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Gerechtshof te Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

  1. A. van der Steen

κατά

Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Gerechtshof te Amsterdam — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας — Φυσικό πρόσωπο που έχει ως μοναδική δραστηριότητα την ουσιαστική άσκηση όλων των δραστηριοτήτων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ως ο μοναδικός διαχειριστής, εταίρος και μέλος του προσωπικού

Διατακτικό της αποφάσεως

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 4, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί το σύνολο των εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό εταιρίας υποκείμενης στον ΦΠΑ, σε εκτέλεση συμβάσεως εργασίας που το συνδέει με την εταιρία αυτή, της οποίας είναι επιπλέον ο μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και μέλος του προσωπικού, δεν είναι υποκείμενος στον φόρο κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας.