Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG κατά Finanzamt Malchin (Υπόθεση C-271/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 15, σημείο 2 - Απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών προς εξαγωγή εκτός της Κοινότητας - Προϋποθέσεις απαλλαγής που δεν πληρούνται - Απόδειξη εξαγωγής νοθευθείσα από τον αγοραστή - Προμηθευτής που επιδεικνύει την επιμέλεια ενός συνετού εμπόρου)

 

 

 

(2008/C 92/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG

κατά

Finanzamt Malchin

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου περί ΦΠΑ, κυρίως του άρθρου 15, σημείο 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Επιστροφή του ΦΠΑ επί παραδόσεων αγαθών προς εξαγωγή η οποία κατέστη δυνατή επειδή χρησιμοποιήθηκαν πλαστά έγγραφα — Απαλλαγή λόγω επιείκειας

Διατακτικό της αποφάσεως

Το άρθρο 15, σημείο 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν εμποδίζει την απαλλαγή, εκ μέρους κράτους μέλους, από τον ΦΠΑ τον σχετικό με παράδοση αγαθών προς εξαγωγή εκτός της Κοινότητας όταν οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας απαλλαγής δεν συντρέχουν, αλλά ο υποκείμενος στον φόρο δεν μπορούσε να αντιληφθεί τούτο, έστω και επιδεικνύοντας όλη την επιμέλεια ενός συνετού εμπόρου, λόγω της νοθεύσεως του αποδεικτικού εξαγωγής που προσκόμισε ο αγοραστής.