Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008 (αίτηση του Corte suprema di cassazione, Ιταλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ministero dell'Economia e delle Finanze κατά Part Service Srl, υπό εκκαθάριση (Υπόθεση C-425/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 13, B, στοιχεία α' και δ' - Χρηματοδοτική μίσθωση - Τεχνητή κατάτμηση της παροχής σε πλείονα στοιχεία - Αποτελέσματα - Μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου - Απαλλαγές - Καταχρηστική πρακτική - Προϋποθέσεις)

 

 

 

(2008/C 92/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ministero dell'Economia e delle Finanze

κατά

Part Service Srl, υπό εκκαθάριση

Αντικείμενο της υποθέσεως

Προδικαστική — Corte suprema di cassazione — Ερμηνεία της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Πράξη χρηματοδοτικής μισθώσεως υπό μορφή πλειόνων συμβάσεων με αποτέλεσμα την προσπόριση φορολογικού πλεονεκτήματος — Ερμηνεία της έννοιας της καταχρήσεως δικαιώματος, η οποία ορίζεται με την απόφαση C-255/02 Halifax plc κ.λπ.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφαίνεται:

  1)Η έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι καταχρηστική πρακτική θεωρείται ότι υφίσταται οσάκις η επίτευξη φορολογικού πλεονεκτήματος αποτελεί τον κύριο σκοπό της επίμαχης πράξεως ή πράξεων.

 

  2)Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να κρίνει, υπό το φως των παρεχομένων με την παρούσα απόφαση στοιχείων ερμηνείας, αν, προς τον σκοπό επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, πράξεις όπως οι επίδικες στην υπόθεση της κύριας δίκης μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν καταχρηστική πρακτική κατά την έκτη οδηγία 77/388.