Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2008 (αίτηση του Niedersächsisches Finanzgericht, Γερμανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG κατά Finanzamt Göttingen (Υπόθεση C-437/06) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Υποκείμενος στον φόρο που ασκεί ταυτοχρόνως οικονομικές δραστηριότητες, φορολογητέες ή απαλλασσόμενες, και μη οικονομικές δραστηριότητες - Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ που καταβλήθηκε επί των εισροών - Δαπάνες συνδεόμενες με την έκδοση μετοχών και αφανών συμμετοχών - Κατανομή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε επί των εισροών αναλόγως του οικονομικού χαρακτήρα της δραστηριότητας - Υπολογισμός της αναλογίας της εκπτώσεως)

 

 

 

(2008/C 116/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Niedersächsisches Finanzgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG

κατά

Finanzamt Göttingen

Αντικείμενο της υποθέσεως

Προδικαστική — Niedersächsisches Finanzgericht — Ερμηνεία των άρθρων 2, παράγραφος 1, και 17, παράγραφος 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έκδοση μετοχών και σιωπηρών συμμετοχών από ανώνυμη εταιρία στο πλαίσιο αυξήσεως κεφαλαίου — Παροχή που πραγματοποιείται εξ επαχθούς αιτίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, της οδηγίας — Έκπτωση του ΦΠΑ που εξαρτάται από την απευθείας και άμεση σχέση με την οικονομική δραστηριότητα του υποκείμενου στον φόρο — Μερική έκπτωση κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 5, της οδηγίας

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο αποφαίνεται:

  1)Όταν ο υποκείμενος στον φόρο ασκεί ταυτοχρόνως οικονομικές δραστηριότητες, φορολογητέες ή απαλλασσόμενες, και μη οικονομικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, η έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβάρυνε δαπάνες συνδεόμενες με την έκδοση μετοχών και άτυπων αφανών συμμετοχών παρέχεται μόνο στον βαθμό που οι δαπάνες αυτές μπορούν να καταλογιστούν στην οικονομική δραστηριότητα του υποκειμένου στον φόρο κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής.

 

  2)Ο καθορισμός των μεθόδων και των κριτηρίων κατανομής του καταβληθέντος ΦΠΑ επί των εισροών μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια της έκτης οδηγίας 77/388 εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία, κατά την άσκηση της ευχέρειάς τους αυτής, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τον σκοπό και την οικονομία της οδηγίας αυτής και, ως εκ τούτου, να προβλέπουν έναν τρόπο υπολογισμού που να αντανακλά αντικειμενικά το πραγματικό ποσό των δαπανών για τις εισροές που αναλογεί σε καθεμία από τις δύο αυτές δραστηριότητες.