Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8ης Μαΐου 2008 (αιτήσεις της Commissione tributaria provinciale, Ιταλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ecotrade spa κατά Agenzia Entrate Ufficio Genova 3 (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-95/07 και C-96/07) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Αντιστροφή της επιβάρυνσης - Δικαίωμα προς έκπτωση - Αποσβεστική προθεσμία - Παρατυπίες ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη δήλωση φόρου που επηρεάζουν πράξεις υποκείμενες στο καθεστώς της αντιστροφής της επιβάρυνσης)

 

 

 

(2008/C 158/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione tributaria provinciale

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ecotrade spa

κατά

Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

Αντικείμενο της υποθέσεως

Προδικαστική — Commissione tributaria provinciale — Ερμηνεία των άρθρων 17, 18, παράγραφος 1, στοιχείο δ', 21, παράγραφος 1, και 22 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών — Εθνική διάταξη εξαρτώσα την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση από την τήρηση διετούς προθεσμίας αποσβέσεώς του

Διατακτικό της αποφάσεως

  1)Το άρθρο 17, το άρθρο 18, παράγραφοι 2 και 3, και το άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2000/17/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2000, δεν απαγορεύουν την εθνική ρύθμιση που προβλέπει αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση, όπως είναι η επίμαχη στις κύριες δίκες προθεσμία, εφόσον τηρούνται οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. Δεν υφίσταται παραβίαση της αρχής της αποτελεσματικότητας από το γεγονός και μόνο ότι η φορολογική αρχή έχει στη διάθεσή της, για να εισπράξει τον μη καταβληθέντα φόρο προστιθέμενης αξίας, προθεσμία που υπερβαίνει αυτήν που παρέχεται στους υποκειμένους στον φόρο για την άσκηση του δικαιώματός τους προς έκπτωση.

 

  2)Ωστόσο, το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο δ', και το άρθρο 22 της έκτης οδηγίας 77/388, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2000/17, απαγορεύουν την πρακτική διόρθωσης των δηλώσεων και είσπραξης του φόρου προστιθέμενης αξίας, η οποία επιβάλλει τη μη αναγνώριση του δικαιώματος προς έκπτωση, στις περιπτώσεις εφαρμογής του καθεστώτος αντιστροφής της επιβάρυνσης, ως κύρωση για την παράβαση, αφενός, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατυπώσεις που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία κατ' εφαρμογή του άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο δ', και, αφετέρου, των υποχρεώσεων τήρησης λογιστικών βιβλίων και υποβολής δήλωσης που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 4 αντιστοίχως του εν λόγω άρθρου 22, δηλαδή για παράβαση όπως αυτή που διαπράχθηκε στις υποθέσεις των κύριων δικών.