Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2008 [αίτηση του Cour d'appel de Bruxelles (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07) κατά Βελγικού κράτους (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-231/07 και C-232/07) (Κανονισμός Διαδικασίας - Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13 B, στοιχείο δ', σημείο 3 - Φορολογικές απαλλαγές - Έννοιες των όρων «καταθέσεις χρημάτων» και «πληρωμές» - Άρνηση απαλλαγής)

 

 

 

(2008/C 183/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour d'appel de Bruxelles

Διάδικοι

Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)

κατά

Βελγικού κράτους

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Cour d'appel de Bruxelles[Εφετείο Βρυξελλών] (Βέλγιο) — Ερμηνεία του άρθρου 13 Β, στοιχείο δ', περίπτωση 3, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE L 145, σ. 1) — Απαλλαγές των εργασιών, περιλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων, που αφορούν καταθέσεις χρημάτων και πληρωμές — Στοιχήματα, λαχεία και λοιπά τυχηρά ή χρηματικά παίγνια — Παροχές καταστημάτων ψιλικών επιφορτισμένων με τη συλλογή στοιχημάτων, για λογαριασμό εντολέα, και την καταβολή των ενδεχομένων κερδών στους νικητές — Δυνατότητα απαλλαγής βάσει του άρθρου 13 Β, στοιχείο δ', περίπτωση 3;

Διατακτικό της διατάξεως

Το Δικαστήριο διατάσσει:

Οι όροι «εργασίες, περιλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων, που αφορούν καταθέσεις χρημάτων [και] πληρωμές» του άρθρου 13, παράγραφος Β, στοιχείο δ', περίπτωση 3, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν αφορούν την παροχή υπηρεσιών εντολοδόχου που δρα για λογαριασμό εντολέα ασκούντος δραστηριότητα σύναψης στοιχημάτων για ιπποδρομίες και άλλα αθλητικά γεγονότα, η οποία συνίσταται στην εκ μέρους του εντολοδόχου αποδοχή στοιχημάτων επ' ονόματι του εντολέα, στην καταχώρηση των στοιχημάτων, στην επιβεβαίωση του πελάτη, μέσω της έκδοσης αποδεικτικού, ότι το στοίχημα έχει συναφθεί, στη συλλογή των χρημάτων, στην πληρωμή των κερδών, στην ανάληψη της υποχρέωσης έναντι του εντολέα για τη διαχείριση των συγκεντρωθέντων χρημάτων καθώς και τις κλοπές και/ή απώλειες χρημάτων και στην είσπραξη αμοιβής εν είδει προμηθείας από τον εντολέα για τη δραστηριότητα αυτή.