Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 6ης Νοεμβρίου 2008 [αίτηση του Regeringsrätten (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet κατά Skatteverket (Υπόθεση C-291/07) (ΦΠΑ - Τόπος εκτελέσεως των φορολογητέων πράξεων - Τόπος φορολογήσεως - Παρέχων υπηρεσίες εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο λήπτης των υπηρεσιών - Ιδιότητα του υποκειμένου στον φόρο - Υπηρεσίες παρασχεθείσες σε εθνικό ίδρυμα που ασκεί το μεν οικονομική το δε μη οικονομική δραστηριότητα)

(2008/C 327/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Regeringsrätten

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

κατά

Skatteverket

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Regeringsrätten — Ερμηνεία των άρθρων 9, παράγραφος 2, στοιχείο ε', και 21, παράγραφος 1, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), και των άρθρων άρθρα 56, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και 196 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνικό ίδρυμα, ασκούν τόσο οικονομικές όσο και άλλες δραστηριότητες, το οποίο χρησιμοποιεί υπηρεσίες παροχής συμβουλών εκ μέρους παρέχοντος υπηρεσίες εγκατεστημένου εντός άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Διατακτικό

Τα άρθρα 9, παράγραφος 2, στοιχείο ε', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 1999/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, και 56, παράγραφος 1, στοιχείο γ' της οδηγίας 2006/112 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, έχουν την έννοια ότι ο λήπτης υπηρεσιών παροχής συμβουλών τις οποίες παρέχει υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος εντός άλλου κράτους μέλους λήπτης ο οποίος ασκεί τόσο οικονομικές δραστηριότητες όσο και δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών πρέπει να θεωρείται ότι έχει την ιδιότητα του υποκειμένου στον φόρο, ακόμη και αν οι εν λόγω υπηρεσίες χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες των τελευταίων αυτών δραστηριοτήτων.