Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 27ης Νοεμβρίου 2008 (αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Ισπανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — N.N. Renta SA κατά Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña (Υπόθεση C-151/08) (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 33, παράγραφος 1 - Έννοια του όρου «φόρος επί του κύκλου εργασιών» - Φόρος επί των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων και επί των δικαιοπραξιών που συνάπτονται με δημόσιο έγγραφο)

 

 

 

2009/C 90/09

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

N.N. Renta SA

κατά

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Ερμηνεία του άρθρου 33 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια του όρου «φόρος επί του κύκλου εργασιών» — Εθνικός φόρος επί των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων και επί των δικαιοπραξιών των συναπτομένων δια δημοσίου εγγράφου

Διατακτικό

Το άρθρο 33, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν απαγορεύει την επιβολή φόρου με προοδευτικά αυξανόμενο ή αναλογικό συντελεστή επί των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων και επί των δικαιοπραξιών που συνάπτονται με δημόσιο έγγραφο, οσάκις ο φόρος αυτός επιβάλλεται κατά τη σύναψη συμβάσεως πωλήσεως από επιχειρηματία δραστηριοποιούμενου στις αγοραπωλησίες ακινήτων ή στην αγορά ακινήτων με σκοπό τη μετατροπή τους και, εν συνεχεία, τη μίσθωσή τους.