Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 27ης Νοεμβρίου 2008 [αίτηση του Niedrsäschsisches Finanzgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Monika Vollkommer κατά Finanzamt Hannover-Land I (Υπόθεση C-156/08) (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 33, παράγραφος 1 - Έννοια του «φόρου κύκλου εργασιών» - Φόρος κτήσεως ακινήτων)

 

 

 

(2009/C 69/25)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Niedersäschsisches Finanzgericht

Διάδικοι

Monika Vollkommer

κατά

Finanzamt Hannover-Land I

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Niedersächsisches Finanzgericht — Ερμηνεία του άρθρου 33, παράγραφος 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), και του άρθρου 401 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Συνυπολογισμός για τον καθορισμό της φορολογικής βάσεως του φόρου κτήσεως ακινήτου (Grunderwerbsteuer), μελλοντικών οικοδομικών παροχών, υποκειμένων στον φόρο κύκλου εργασιών, αν η πράξη κτήσεως περιλαμβάνει, ταυτόχρονα, την παράδοση του οικοδομήσιμου οικοπέδου και τις προαναφερθείσες παροχές

Διατακτικό

Το άρθρο 33 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση τροποποιηθείσα από την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος, προκειμένου περί αποκτήσεως μη οικοδομημένου ακινήτου, να ενσωματώνει παροχές που αφορούν μελλοντικά οικοδομικά έργα στην βάση υπολογισμού του φόρου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό φόρου κτήσεως ακινήτου, όπως ο γερμανικός Grunderwerbsteuer, πλήττοντας πράξη υποκείμενη στον φόρο προστιθεμένης αξίας δυνάμει αυτής της οδηγίας, και με τους άλλους αυτούς φόρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν τον χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών.