Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 (αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden, Κάτω Χώρες, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-407/07) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στ' - Απαλλαγές - Προϋποθέσεις - Παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητες ενώσεις - Υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα ή περισσότερα μέλη της ενώσεως)

 

 

 

(2009/C 32/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία του άρθρου 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητες ενώσεις προσώπων με σκοπό να δοθούν στα μέλη των ενώσεων αυτών οι υπηρεσίες που είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση μιας απαλλασσόμενης δραστηριότητας

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφαίνεται:

Το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, στην περίπτωση που πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, οι υπηρεσίες που ανεξάρτητες ενώσεις παρέχουν στα μέλη τους καλύπτονται από την απαλλαγή που προβλέπει η εν λόγω διάταξη, ακόμη και αν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μόνο σε ένα ή σε κάποια από τα μέλη αυτά.