Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 18ης Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Court of Session (Scotland) (Εδιμβούργο — Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Royal Bank of Scotland Group plc κατά The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Υπόθεση C-488/07) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Έκπτωση του φόρου επί των εισροών - Αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται τόσο για φορολογητέες όσο και για απαλλασσόμενες πράξεις - Αναλογική έκπτωση του φόρου (prorata) - Υπολογισμός - Μέθοδοι του άρθρου 17, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο - Υποχρέωση εφαρμογής του κανόνα στρογγυλοποιήσεως του άρθρου 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο)

 

 

 

(2009/C 44/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Court of Session (Scotland), Εδιμβούργο

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Royal Bank of Scotland plc

κατά

The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Court of Session (Scotland), Εδιμβούργο — Ερμηνεία των άρθρων 17, παράγραφος 5, και 19, παράγραφος 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση φορολογητέων και απαλλασσόμενων πράξεων — Pro rata υπολογισμός της εκπτώσεως — Κανόνες στρογγυλοποιήσεως

Διατακτικό

Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τον κανόνα στρογγυλοποιήσεως του άρθρου 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, οσάκις η αναλογία του δικαιώματος εκπτώσεως υπολογίζεται με μία από τις ειδικές μεθόδους του άρθρου 17, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, στοιχεία α', β', γ' ή δ', της οδηγίας αυτής.