Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 22ας Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Δημοκρατία της Πολωνίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Magoora sp. zoo κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Υπόθεση C-414/07) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6 - Εθνική κανονιστική ρύθμιση - Έκπτωση του ΦΠΑ επί της αγοράς καυσίμων για ορισμένα οχήματα ανεξάρτητα από τον σκοπό χρήσεως των οχημάτων αυτών - Εν τοις πράγμασι περιορισμός του δικαιώματος εκπτώσεως - Περιπτώσεις αποκλεισμού προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος της οδηγίας)

(2009/C 44/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Magoora sp. zoo

κατά

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφοι 2 και 6, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Εθνική ρύθμιση αποκλείουσα το δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου επί της αγοράς καυσίμων για ορισμένα οχήματα, ανεξαρτήτως του (επαγγελματικού ή ιδιωτικού) σκοπού της χρήσεως του οικείου οχήματος — Τροποποίηση των κριτηρίων που αφορούν τα αποκλειόμενα οχήματα, η οποία έχει ως συνέπεια τον de facto περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του δικαιώματος εκπτώσεως σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας στο οικείο κράτος μέλος

Διατακτικό

Το άρθρο 17, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, απαγορεύει την εκ μέρους κράτους μέλους πλήρη κατάργηση, κατά τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στο εσωτερικό δίκαιο, των εθνικών διατάξεων που αφορούν τους περιορισμούς στο δικαίωμα εκπτώσεως του καταβληθέντος φόρου προστιθεμένης αξίας επί των εισροών, ο οποίος έπληξε τις αγορές καυσίμων που προορίζονται για οχήματα χρησιμοποιούμενα για την άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας και την αντικατάσταση, κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της εν λόγω οδηγίας στο έδαφός του, των διατάξεων αυτών με διατάξεις καθορίζουσες νέα προς τούτο κριτήρια αν —πράγμα το οποίο εναπόκειται στην κρίση του εθνικού δικαστηρίου— οι τελευταίες αυτές διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω περιορισμών. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύει την εκ μέρους του εν λόγω κράτους μέλους μεταγενέστερη τροποποίηση της νομοθεσίας του που άρχισε να ισχύει κατά την εν λόγω ημερομηνία, ούτως ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών αυτών σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από την ημερομηνία αυτή.