Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Μαρτίου 2009 – Επιτροπή κατά Φινλανδίας (Υπόθεση C‑10/08) «Φορολόγηση στη Φινλανδία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη – Συμβατό της εθνικής κανονιστικής ρύθμισης προς το άρθρο 90, πρώτο εδάφιο, ΕΚ, προς την έκτη οδηγία ΦΠΑ και προς την οδηγία 2006/112/ΕΚ»

 

 

 

  1. Φορολογικές διατάξεις – Εσωτερικοί φόροι – Σύστημα φορολογίας των εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 90, εδ. 1, ΕΚ) (βλ. σκέψεις 26-32)
  2. Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόρος κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας – Έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε σε προηγούμενο στάδιο (Άρθρο 90, εδ. 1, ΕΚ· οδηγίες του Συμβουλίου 77/388, άρθρο 17 §§ 1 και 2, και 2006/112, άρθρα 167 και 168) (βλ. σκέψεις 34-37)
  3. Φορολογικές διατάξεις – Εσωτερικοί φόροι – Σύστημα φορολογίας των εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 90, εδ. 1, ΕΚ) (βλ. σκέψεις 42-45)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση των άρθρων 90 ΕΚ και 17, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), νυν άρθρων 167 και 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα φόρο προστιθεμένης αξίας επί του φόρου αυτοκινήτων και δικαίωμα εκπτώσεως του αντιστοίχου ποσού από τον φόρο προστιθεμένης αξίας σε μεταγενέστερο στάδιο – Εφαρμογή ίδιας φορολογητέας αξίας σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα κάτω των τριών μηνών και στα καινουργή αυτοκίνητα – Εφαρμογή κλίμακας βάσει της οποίας οι αξίες των αυτοκινήτων μειώνονται κατά 0,8 % ανά μήνα για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα κάτω των έξι μηνών όταν δεν υφίστανται αντίστοιχα αυτοκίνητα στην εθνική αγορά

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Η Δημοκρατία της Φινλανδίας, επιτρέποντας την έκπτωση του κατά το άρθρο 5 του autoverolaki (φινλανδικού νόμου 1482/1994, της 29ης Δεκεμβρίου 1994, περί φορολογίας αυτοκινήτων) φόρου από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 102, πρώτο εδάφιο, σημείο 4, του arvonlisäverolaki (φινλανδικού νόμου 1501/1993, της 30ής Δεκεμβρίου 1993, περί φόρου προστιθέμενης αξίας), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 90, πρώτο εδάφιο, ΕΚ καθώς και από το άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, το οποίο αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 167 και 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

2) Η Δημοκρατία της Φινλανδίας, λαμβάνοντας υπόψη, κατά τη φορολόγηση των αυτοκινήτων, την ίδια φορολογητέα αξία για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα κάτω των τριών μηνών και για τα καινουργή αυτοκίνητα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 90, πρώτο εδάφιο, ΕΚ.

 

3) Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

 

4) Η Δημοκρατία της Φινλανδίας φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα τρία τέταρτα των εξόδων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

5) Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει τα υπόλοιπα δικαστικά έξοδά της.