Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2009 [αίτηση του Nógrád Megyei Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft. κατά Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Υπόθεση C-74/08) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Προσχώρηση νέου κράτους μέλους - Φόρος επί της επιδότησης για την αγορά εξοπλισμού - Δικαίωμα έκπτωσης - Εξαιρέσεις που προβλέπονταν από εθνική ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος της έκτης οδηγίας - Δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρούν σε ισχύ εξαιρέσεις)

 

 

 

2009/C 141/26

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Nógrád Megyei Bíróság

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

PARAT Automotive Cabrio Textiltetöker Gyártó Kft.

κατά

Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Északmagyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Nógrád Megyei Bíróság — Ερμηνεία του άρθρου 17 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Εθνική ρύθμιση περιορίζουσα το δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου που καταβλήθηκε για την αγορά εξοπλισμού μόνο κατά το μέρος που δεν έχει επιδοτηθεί

Διατακτικό

  1)Το άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει μια εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση επιδότησης για την αγορά προϊόντων με κρατικούς πόρους, καθιστά δυνατή την έκπτωση του φόρου προστιθεμένης αξίας μόνο για το τμήμα της αγοράς που δεν έχει επιδοτηθεί.

 

  2)Το άρθρο 17, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388 παρέχει στους φορολογουμένους δικαιώματα τα οποία μπορούν να επικαλεστούν ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου προκειμένου να προσβάλουν μια ασυμβίβαστη με τη διάταξη αυτή εθνική κανονιστική ρύθμιση.