Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-244/08) (Παράβαση κράτους μέλους - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 17 - Όγδοη οδηγία 79/1072/ΕΟΚ - Άρθρο 1 - Δέκατη τρίτη οδηγία 86/560/ΕΟΚ - Άρθρο 1 - Επιστροφή ή έκπτωση του ΦΠΑ - Υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ο οποίος, όμως, έχει μόνιμη εγκατάσταση στο οικείο κράτος μέλος)

 

 

 

2009/C 220/20

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: A. Aresu και M. Afonso)

Καθής: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: I. Bruni, G. De Bellis και G. Palmieri)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 1, της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 111) και του άρθρου 1 της δέκατης τρίτης οδηγίας 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Νοεμβρίου 1986, του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας — Επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος εντός άλλου κράτους μέλους ή εντός τρίτης χώρας, αλλά ο οποίος έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

  1)Η Ιταλική Δημοκρατία, όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκείμενο στον φόρο που κατοικεί εντός άλλου κράτους μέλους ή εντός τρίτης χώρας, ακόμη και όταν πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 1 της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, και από το άρθρο 1 της δέκατης τρίτης οδηγίας 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας, καθόσον υποχρεώνει τον υποκείμενο στον φόρο του οποίου ο τόπος εγκατάστασης βρίσκεται εντός κράτους μέλους ή εντός τρίτης χώρας, αλλά ο οποίος έχει μόνιμη εγκατάσταση και έχει, κατά την οικεία περίοδο, προβεί σε παραδόσεις αγαθών ή σε παροχές υπηρεσιών στην Ιταλία, να λαμβάνει επιστροφή του ΦΠΑ επί των εισροών μέσω των μηχανισμών που προβλέπουν οι προαναφερθείσες οδηγίες, και όχι μέσω έκπτωσης, όταν η αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών δεν πραγματοποιείται μέσω της μόνιμης εγκατάστασης στην Ιταλία, αλλ’ απευθείας μέσω της κύριας εγκατάστασης,

 

  2)Καταδικάζει την Ιταλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.