Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate κατά Fallimento Olimpiclub Srl (Υπόθεση C-2/08) (ΦΠΑ - Υπεροχή του κοινοτικού δικαίου - Διάταξη του εθνικού δικαίου θεσπίζουσα την αρχή του δεδικασμένου)

 

 

 

2009/C 256/09

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

κατά

Fallimento Olimpiclub Srl

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Corte suprema di cassazione — Ερμηνεία της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Υπεροχή του κοινοτικού δικαίου — Διάταξη του εθνικού δικαίου που αποσκοπεί στη θέσπιση της αρχής του δεδικασμένου και καταλήγει σε αποτέλεσμα αντίθετο προς το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα του ΦΠΑ

Διατακτικό

Το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει, υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης, την εφαρμογή διατάξεως του εθνικού δικαίου, όπως η διάταξη του άρθρου 2909 του ιταλικού αστικού κώδικα (codice civile), στο πλαίσιο διαφοράς σχετικής με τον φόρο προστιθέμενης αξίας που αφορά φορολογική περίοδο σε σχέση με την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη δικαστική απόφαση έχουσα ισχύ δεδικασμένου, καθόσον η εφαρμογή αυτή εμποδίζει το αιτούν δικαστήριο να λάβει υπόψη κανόνες του κοινοτικού δικαίου σχετικούς με καταχρηστικές πρακτικές που συνδέονται με τον εν λόγω φόρο.