Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2009 [αίτηση του Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SPÖ Landesorganisation Kärnten κατά Finanzamt Klagenfurt (Υπόθεση C-267/08) (ΦΠΑ - Έκπτωση του φόρου επί των εισροών - Έννοια των «οικονομικών δραστηριοτήτων» - Περιφερειακή οργάνωση πολιτικού κόμματος - Δραστηριότητες διαφήμισης προς όφελος των τοπικών οργανώσεων του κόμματος - Δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές που υπερβαίνουν τα έσοδα)

 

 

 

2009/C 282/21

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

SPÖ Landesorganisation Kärnten

κατά

Finanzamt Klagenfurt

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Unabhängiger Finanzsenat (Αυστρία) — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια του όρου «οικονομική δραστηριότητα» — Διοργάνωση από την περιφερειακή οργάνωση ενός πολιτικού κόμματος ενημερωτικών δραστηριοτήτων υπέρ των τοπικών οργανώσεων του ίδιου κόμματος, που έχουν τη μορφή κομματικών εκδηλώσεων, παραγωγής και παράδοσης διαφημιστικού-ενημερωτικού υλικού και διοργάνωσης ετήσιου χορού — Δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές που υπερβαίνουν σημαντικά τα έσοδα από τη μετακύλιση στις τοπικές οργανώσεις των δαπανών για ορισμένες από τις εκδηλώσεις αυτές και από την πώληση των εισιτηρίων για τον χορό

Διατακτικό

Το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι οι δραστηριότητες προσέγγισης του κοινού τις οποίες πραγματοποιεί η τοπική οργάνωση πολιτικού κόμματος ενός κράτους μέλους δεν πρέπει να θεωρούνται οικονομική δραστηριότητα.