Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Οκτωβρίου 2009 [αίτηση του Østre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — NCC Construction Danmark A/S κατά Skatteministeriet (Υπόθεση C-174/08) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 19, παράγραφος 2 - Έκπτωση του φόρου επί των εισροών - Υποκείμενος στον φόρο που διενεργεί ταυτοχρόνως πράξεις φορολογούμενες και πράξεις απαλλασσόμενες από τον φόρο - Αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως για πράξεις φορολογούμενες και για πράξεις απαλλασσόμενες - Υπολογισμός της αναλογίας εκπτώσεως - Έννοια του όρου «παρεπόμενες πράξεις επί ακινήτων» - Αυτοπαράδοση - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας)

 

 

 

2009/C 312/08

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

  • stre Landsret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

NCC Construction Danmark A/S

κατά

Skatteministeriet

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Østre Landsret — Ερμηνεία του άρθρου 19, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση — Κατασκευαστική εταιρία ασκούσα δραστηριότητες πωλήσεως ακινήτων που κατασκευάζει η ίδια για ίδιο λογαριασμό προς μεταπώληση — Προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται τόσο για πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα όσο και για πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών — Υπολογισμός της αναλογίας της εκπτώσεως — Έννοια των παρεπόμενων πράξεων επί ακινήτων

Διατακτικό

  1)Το άρθρο 19, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η πώληση ακινήτων, από κατασκευαστική επιχείρηση, κατασκευασμένων για δικό της λογαριασμό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «παρεπόμενη πράξη επί ακινήτων» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, διότι η δραστηριότητα αυτή αποτελεί άμεση, διαρκή και αναγκαία προέκταση της φορολογούμενης δραστηριότητάς της. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν απαιτείται να εξεταστεί συγκεκριμένα κατά πόσον η εν λόγω δραστηριότητα πωλήσεως συνεπάγεται, καθεαυτή, τη χρησιμοποίηση αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία οφείλεται φόρος προστιθεμένης αξίας.

 

  2)Δεν προσκρούει στην αρχή της φορολογικής ουδετερότητας το να μην μπορεί μια κατασκευαστική επιχείρηση η οποία καταβάλλει φόρο προστιθεμένης αξίας για κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιεί για ίδιο λογαριασμό (αυτοπαράδοση) να εκπίπτει εξ ολοκλήρου τον φόρο προστιθεμένης αξίας επί των γενικών δαπανών που αντιστοιχούν στις εργασίες αυτές, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών από την πώληση ακινήτων κατασκευασμένων με τον τρόπο αυτόν απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας.