Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Νοεμβρίου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Υπόθεση C-154/08) (Παράβαση κράτους μέλους - Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 2 και 4, παράγραφοι 1, 2 και 5 - Εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση - Υποκείμενοι στον φόρο - Δραστηριότητες ή πράξεις διενεργούμενες από τους «registradores de la propiedad» ως εκκαθαριστές φόρων υπεύθυνους γραφείου φορολογικής εκκαθαρίσεως ορισμένης περιφέρειας υποθηκοφυλακείου - Οικονομικές δραστηριότητες - Δραστηριότητα ασκούμενη κατά τρόπο ανεξάρτητο - Οργανισμοί δημοσίου δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο της εκτελέσεως καθηκόντων δημόσιας αρχής - Παραβίαση του κοινοτικού δικαίου καταλογιζόμενη σε εθνικό δικαστήριο)

 

 

 

2010/C 11/03

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: M. Afonso και F. Jimeno Fernández)

Καθού: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωποι: J.M. Rodríguez Cárcamo)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 2 και 4, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ. ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Υποκείμενοι στον φόρο — Δραστηριότητες ή πράξεις διενεργούμενες από τους «registradores de la propiedad»

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Το Βασίλειο της Ισπανίας, θεωρώντας ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν σε Αυτόνομη Κοινότητα οι registradores de la propiedad, ως εκκαθαριστές φόρων υπεύθυνοι γραφείου φορολογικής εκκαθαρίσεως ορισμένης περιφέρειας υποθηκοφυλακείου («oficina liquidadora de distrito hipotecario»), δεν υπόκεινται στον φόρο προστιθεμένης αξίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2 και 4, παράγραφοι 1 και 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση.

 

2) Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.