Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Νοεμβρίου 2009 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Don Bosco Onroerend Goed BV κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-461/08 (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Ερμηνεία των άρθρων 13, B, στοιχείο ζ', και 4, παράγραφος 3, στοιχείο α' - Παράδοση γηπέδου με επ’ αυτού ευρισκόμενο εν μέρει κατεδαφισμένο κτίριο στη θέση του οποίου πρόκειται να ανεγερθεί νέα οικοδομή - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ)

 

 

 

2010/C 24/21

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Don Bosco Onroerend Goed BV

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Κάτω Χώρες) — Ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 3, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 13, B, στοιχείο ζ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Υπαγωγή στο φόρο παραδόσεως κτιρίου ή τμήματος κτιρίου και του συνεχόμενου με αυτά εδάφους, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά — Παράδοση ενός κτιρίου που έχει εν μέρει κατεδαφισθεί, προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί με νέο κτίριο που πρόκειται να ανεγερθεί

Διατακτικό

Το άρθρο 13, Β, στοιχείο ζ', σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν απαλλάσσεται από τον προβλεπόμενο από την πρώτη των ως άνω διατάξεων ΦΠΑ η παράδοση γηπέδου με επ’ αυτού ευρισκόμενο παλαιό κτίριο που πρόκειται να κατεδαφιστεί προκειμένου στη θέση του να ανεγερθεί νέα οικοδομή, και του οποίου η κατεδάφιση, πραγματοποιούμενη με επιμέλεια του πωλητή, έχει ξεκινήσει προ της παραδόσεως. Οι ως άνω πράξεις παραδόσεως και κατεδαφίσεως συνιστούν από απόψεως ΦΠΑ ενιαία πράξη, η οποία, συνολικώς εξεταζόμενη, έχει ως αντικείμενο όχι την παράδοση υπάρχοντος κτιρίου και του συνεχόμενου με αυτό εδάφους, αλλά την παράδοση μη οικοδομημένου γηπέδου, ανεξαρτήτως της προόδου των εργασιών κατεδαφίσεως του παλαιού κτιρίου κατά τον χρόνο της πραγματικής παραδόσεως του γηπέδου.