Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 25ης Μαρτίου 2010 – Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών (Υπόθεση C‑79/09) «Παράβαση κράτους μέλους – Φόρος προστιθεμένης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 13 και 132 – Οργανισμοί δημοσίου δικαίου – Ιδιότητα δημόσιας αρχής – Δραστηριότητες – Μη υπαγωγή τους στον ΦΠΑ – Απαλλαγές – Κοινωνικοπολιτιστικός, υγειονομικός και εκπαιδευτικός τομέας – “Ευρωπεριφέρειες” – Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας – Διάθεση προσωπικού – Βάρος αποδείξεως»

 

 

 

  1. Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία – Αντικείμενο (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 21-24)
  2. Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόρος κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Απαλλαγές (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 132 § 1, στοιχεία β΄, ζ΄ και θ΄, και 134) (βλ. σκέψεις 54, 60-64)
  3. Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόρος κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Υποκείμενοι στον φόρο – Οργανισμοί δημοσίου δικαίου – Μη φορολόγηση για τις δραστηριότητες τις οποίες άσκησαν ως δημόσιες αρχές (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρο 13 § 1, εδ. 1 και 2) (βλ. σκέψεις 79, 82-84, 89, 91-95)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση των άρθρων 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, 13, 24, παράγραφος 1, και 132 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ L 347, σ.1) – Διάθεση προσωπικού στον υγειονομικό, στον εκπαιδευτικό και στον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα – Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων – Ευρωπεριφέρεια

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.