Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 22ας Απριλίου 2010 [αιτήσεις του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες), για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Staatssecretaris van Financiën κατά X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV κατά Facet Trading BV (C-539/08) (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-536/08 και C-539/08) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 3 - Άρθρο 28β, A, παράγραφος 2 - Δικαίωμα προς έκπτωση - Μεταβατικό καθεστώς φορολογήσεως των συναλλαγών εντός των κρατών μελών - Τόπος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών)

 

 

 

2010/C 161/13

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Staatssecretaris van Financiën

κατά

X (C-536/08),

και

fiscale eenheid Facet BV

κατά

Facet Trading BV (C-539/08)

Αντικείμενο

Αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Ερμηνεία των άρθρων 17, παράγραφοι 2 και 3, και 28β, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Μεταβατικό καθεστώς φορολογήσεως των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών — Τόπος της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως αγαθών

Διατακτικό

Τα άρθρα 17, παράγραφοι 2 και 3, καθώς και 28β, A, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως διαμορφώθηκε με την οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της τελευταίας αυτής διατάξεως, ο υποκείμενος στον φόρο δεν δικαιούται να εκπέσει αμέσως τον φόρο προστιθέμενης αξίας εισροών που βαρύνει μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.