Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 6ης Μαΐου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας (Υπόθεση C-311/09) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - ΦΠΑ - Διεθνής μεταφορά προσώπων - Κατ’ αποκοπή φορολογία των εγκατεστημένων στην αλλοδαπή μεταφορέων)

 

 

 

2010/C 179/22

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Δ. Τριανταφύλλου και K. Herrmann)

Καθής: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωποι: M. Dowgielewicz και M. Szpunar)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 73, 168 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Διεθνής οδική μεταφορά προσώπων — Εθνική ρύθμιση επιβάλλουσα στους μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή να καταβάλουν τον ΦΠΑ σύμφωνα με κατ’ αποκοπή σύστημα βασιζόμενο στον αριθμό των μεταφερομένων επί του εθνικού εδάφους προσώπων και βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η έκπτωση του προκαταβληθέντος φόρου

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)Η Δημοκρατία της Πολωνίας, επιβάλλοντας τον φόρο προστιθεμένης αξίας, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κεφαλαίου 13, παράγραφος 35, σημεία 1, 3, 4 και 5, της αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών της 27ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εκτέλεση ορισμένων διατάξεων του νόμου περί του φόρου επί των προϊόντων και υπηρεσιών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 73, 168 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

2)Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Πολωνίας στα δικαστικά έξοδα.