Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 6ης Μαΐου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-94/09) (Παράβαση κράτους μέλους - ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 98, παράγραφοι 1 και 2 - Παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών - Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για την υπηρεσία μεταφοράς σορού με όχημα)

 

 

 

2010/C 179/16

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: M. Afonso)

Καθής: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues και J.-S. Pilczer)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 96 έως 99, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Δραστηριότητες γραφείων τελετών — Υποχρέωση εφαρμογής ενιαίου φορολογικού συντελεστή επί της εκ μέρους των γραφείων αυτών σύνθετης και αδιαίρετης παροχής υπηρεσιών — Απαγόρευση εφαρμογής κυμαινόμενων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2)                  Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.