Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 6ης Μαΐου 2010 – Επιτροπή κατά Πολωνίας (Υπόθεση C‑311/09) «Παράβαση κράτους μέλους – Φορολογία – ΦΠΑ – Διεθνής μεταφορά προσώπων – Κατ’ αποκοπή φορολογία των εγκατεστημένων στην αλλοδαπή μεταφορέων»

 

 

 

  1. Κράτη μέλη – Υποχρεώσεις – Παράβαση – Δικαιολόγηση (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 18)
  2. Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Δικαίωμα της Επιτροπής προς άσκηση προσφυγής – Άσκηση κατά διακριτική ευχέρεια (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 19)
  3. Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο – Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη – Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 31)
  4. Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Απόδειξη της παραβάσεως – Βάρος αποδείξεως το οποίο φέρει η Επιτροπή (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 34)
  5. Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόρος κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας – Βάση επιβολής του φόρου – Έκπτωση του φόρου επί των εισροών – Υποχρεώσεις των υποχρέων του φόρου (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 73, 168 και 273) (βλ. σκέψη 39 και διατακτ.)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση των άρθρων 73, 168 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) – Διεθνής οδική μεταφορά προσώπων – Εθνική ρύθμιση επιβάλλουσα στους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή μεταφορείς να καταβάλλουν τον ΦΠΑ σύμφωνα με κατ’ αποκοπή σύστημα βασιζόμενο στον αριθμό των μεταφερομένων επί του εθνικού εδάφους προσώπων και βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η έκπτωση του καταβληθέντος στο προηγούμενο στάδιο φόρου

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Η Δημοκρατία της Πολωνίας, επιβάλλοντας τον φόρο προστιθεμένης αξίας, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του κεφαλαίου 13, παράγραφος 35, σημεία 1, 3 έως 5, της αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών της 27ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εκτέλεση ορισμένων διατάξεων του νόμου περί του φόρου επί των προϊόντων και υπηρεσιών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 73, 168 και 273 της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

2) Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Πολωνίας στα δικαστικά έξοδα.