Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 20ής Μαΐου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας (Υπόθεση C-228/09) (Παράβαση κράτους μέλους - ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 78, 79, 83 και 86 - Βάση επιβολής του φόρου - Πώληση αυτοκινήτου οχήματος - Συνυπολογισμός στη βάση επιβολής του φόρου ενός τέλους επιβαλλόμενου σε αυτοκίνητα οχήματα τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί)

 

 

 

2010/C 195/02

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Δ. Τριανταφύλλου και A. Stobiecka-Kuik)

Καθής: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωποι: M. Dowgielewicz, M. Jarosz και A. Rutkowska)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 78, 79, 83 και 86 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Πώληση αυτοκινήτου οχήματος — Συνυπολογισμός στη βάση επιβολής του φόρου ενός τέλους επιβαλλόμενου κατά την ταξινόμηση του οχήματος

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.