Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 20ής Μαΐου 2010 – Επιτροπή κατά Πολωνίας (Υπόθεση C‑228/09) «Παράβαση κράτους μέλους – ΦΠΑ – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 78, 79, 83 και 86 – Βάση επιβολής του φόρου – Πώληση αυτοκινήτου οχήματος – Συνυπολογισμός στη βάση επιβολής του φόρου ενός τέλους επιβαλλόμενου σε αυτοκίνητα οχήματα τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί»

 

 

 

Φορολογικές διατάξεις – Εναρμόνιση των νομοθεσιών – Φόρος κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας – Βάση επιβολής του φόρου (Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, άρθρα 78, εδ. 1, στοιχείο α΄, 79, 83 και 86) (βλ. σκέψεις 33-34, 39-40, 46-48, 50-51)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση των άρθρων 78, 79, 83 και 86 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) – Πώληση αυτοκινήτου οχήματος – Συνυπολογισμός στη βάση επιβολής του φόρου μιας επιβαρύνσεως επιβαλλόμενης κατά την ταξινόμηση του οχήματος

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.