Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 10ης Ιουνίου 2010 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Leo-Libera GmbH κατά Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Υπόθεση C-58/09) (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Φόρος προστιθεμένης αξίας - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο θ' - Απαλλαγή των στοιχημάτων, λαχείων και άλλων τυχηρών παιγνίων - Προϋποθέσεις και όρια - Εξουσία καθορισμού των κρατών μελών)

 

 

 

2010/C 221/16

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Leo-Libera GmbH

κατά

Finanzamt Buchholz in der Nordheide

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο θ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ μόνον ορισμένα στοιχήματα και λαχεία και εξαιρούνται της φοροαπαλλαγής όλα τα «λοιπά τυχερά παιγνίδια»

Διατακτικό

Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο θ', της οδηγίας 2006/112 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι η ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τα όρια της απαλλαγής από τον ΦΠΑ, την οποία προβλέπει η εν λόγω διάταξη, τους παρέχει τη δυνατότητα να απαλλάσσουν από τον εν λόγω φόρο μόνον ορισμένα τυχηρά παίγνια.