Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 10ης Ιουνίου 2010 [αίτηση του Østre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — CopyGene A/S κατά Skatteministeriet (Υπόθεση C-262/08) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β' - Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη - Πράξεις στενά συνδεόμενες - Δεόντως αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνώσεως - Ιδιωτική τράπεζα βλαστικών κυττάρων - Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, αναλύσεως και αποθηκεύσεως αίματος από τον ομφάλιο λώρο νεογνών - Ενδεχόμενη αυτόλογη ή αλλογενής χρήση των βλαστικών κυττάρων)

 

 

 

2010/C 221/04

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

  • stre Landsret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

CopyGene A/S

κατά

Skatteministeriet

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Østre Landsret — Ερμηνεία του άρθρου 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) νυν άρθρο 132, παρ 1, στοιχείο β' της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και των στενά συνδεομένων πράξεων — Υπηρεσίες λήψεως, μεταφοράς, αναλύσεως και αποθηκεύσεως αίματος ομφαλίου λώρου νεογέννητων ενόψει αυτογενούς εφαρμογής βλαστοκυττάρων, ενδεχομένως στενά συνδεομένης με πιθανή μέλλουσα νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχονται από ιδιωτική τράπεζα βλαστοκυττάρων

Διατακτικό

  1)Ο όρος «στενά συνδεόμενες» με «νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη» πράξεις, του άρθρου 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσιών όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, οι οποίες συνίστανται στη λήψη, μεταφορά και ανάλυση ομφαλικού αίματος, καθώς και στην αποθήκευση των βλαστικών κυττάρων που περιέχει το αίμα αυτό, δεδομένου ότι η σχέση των υπηρεσιών αυτών με ιατρική περίθαλψη εντός νοσοκομείου, η οποία δεν έχει παρασχεθεί, δεν παρέχεται ούτε προγραμματίζεται, μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί.

 

  2)Εφόσον οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης υπηρεσίες των ιδιωτικών τραπεζών βλαστικών κυττάρων παρέχονται από ιατρικό προσωπικό που έχει σχετική άδεια, αλλά οι εν λόγω τράπεζες βλαστικών κυττάρων, μολονότι έχουν λάβει από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές κράτους μέλους, βάσει της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, δεν λαμβάνουν ενίσχυση από το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως και η καταβαλλόμενη σε αυτές αμοιβή δεν καλύπτεται από το σύστημα αυτό, οι δανικές αρχές επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας, να θεωρούν ότι υποκείμενοι στον φόρο όπως η CopyGene δεν αποτελούν «άλλα ιδρύματα της αυτής φύσεως [με νοσοκομειακά ιδρύματα, κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνωστικά κέντρα] δεόντως αναγνωρισμένα», κατά την έννοια της διατάξεως αυτής. Πάντως, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ούτε υπό την έννοια ότι υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να μην εξομοιώνουν υποκείμενο στον φόρο όπως η CopyGene με ίδρυμα «δεόντως αναγνωρισμένο» όσον αφορά τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής. Απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει, εφόσον είναι απαραίτητο, αν η μη αναγνώριση ενός ιδρύματος ως της αυτής φύσεως με νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνώσεως, ενόψει της χορηγήσεως της απαλλαγής του άρθρου 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β', της έκτης οδηγίας77/388, συνάδει προς το δίκαιο της Ενώσεως και, ειδικότερα, προς την αρχή της ουδετερότητας του φόρου.