Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 17ης Ιουνίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-492/08) (Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Φόρος προστιθεμένης αξίας - Μειωμένος συντελεστής - Άρθρα 96 και 98, παράγραφος 2 - Παράρτημα III, σημείο 15 - Δικαστική αρωγή - Υπηρεσίες δικηγόρου - Πλήρης ή μερική αποζημίωση από το Δημόσιο)

 

 

 

2010/C 221/09

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα — ενάγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: M. Afonso)

Καθής: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues και J.- S. Pilczer)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 96 και 98, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (οδηγία ΦΠΑ) (ΕΕ L 347, σ. 1) — Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ — Κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος III της οδηγίας ΦΠΑ στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής — Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που παρέχουν δικηγόροι που αποζημιώνονται από το Δημόσιο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

    1)Εφαρμόζοντας μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στις υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι, οι δικηγόροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δικηγόροι του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και οι δικολάβοι, για τις οποίες λαμβάνουν πλήρη ή μερική αποζημίωση από το Δημόσιο στο πλαίσιο του ευεργετήματος πενίας, η Γαλλική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 96 και 98, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

  2)Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.