Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2010 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gennaro Curia κατά Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Υπόθεση C-381/09) (Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας - Έκτη οδηγία για τον ΦΠΑ - Πεδίο εφαρμογής - Απαλλαγές από τον ΦΠΑ - Άρθρο 13, Β, στοιχείο δ', σκέψη 1 - Χορήγηση, διαπραγμάτευση και διαχείριση πιστώσεων - Τοκογλυφικά δάνεια - Αθέμιτη, κατά την εθνική νομοθεσία, δραστηριότητα)

 

 

 

2010/C 288/26

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι

Gennaro Curia

κατά

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης — Ερμηνεία του άρθρου13, B, στοιχείο δ', σημείο 3, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγές — Πράξεις χορηγήσεως, διαπραγματεύσεως και διαχειρίσεως πιστώσεων — Δραστηριότητα τοκογλυφικού δανεισμού, η οποία συνιστά, κατά την εθνική νομοθεσία, παράνομη δραστηριότητα

Διατακτικό

Η δραστηριότητα τοκογλυφικού δανεισμού, η οποία αποτελεί παράβαση κατά το εθνικό ποινικό δίκαιο, εμπίπτει, παρά τον αθέμιτο χαρακτήρα της, στο πεδίο εφαρμογής της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση. Το άρθρο 13, Β, στοιχείο δ', της εν λόγω οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλει στη δραστηριότητα αυτή φόρο προστιθεμένης αξίας ενώ η αντίστοιχη δραστηριότητα χορηγήσεως χρηματικών δανείων με μη υπερβολικό επιτόκιο απαλλάσσεται της επιβολής του φόρου αυτού.