Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Ιουλίου 2010 [αίτηση του VAT and Duties Tribunal, Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Astra Zeneca UK Limited κατά Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Υπόθεση C-40/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 2, σημείο 1 - Έννοια των «παροχών υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας» - Κουπόνια εκπτώσεως χορηγούμενα από εταιρία στους υπαλλήλους της ως μέρος των αποδοχών τους)

 

 

 

2010/C 246/06

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Astra Zeneca UK Ltd

κατά

Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Ερμηνεία των άρθρων 2, παράγραφος 1, 6 παράγραφος 2, στοιχείο β', και 17, παράγραφος 2, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Έννοια της παροχής υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας — Κουπόνια εκπτώσεως διατιθέμενα σε μισθωτό σύμφωνα με τη σύμβασή του εργασίας και χαρακτηριζόμενα, για ένα μέρος της αξίας τους, ως αποδοχές

Διατακτικό

Το άρθρο 2, σημείο 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, έχει την έννοια ότι η παράδοση κουπονιών εκπτώσεως από εταιρία, η οποία απέκτησε τα εν λόγω κουπόνια σε τιμή περιλαμβάνουσα φόρο προστιθεμένης αξίας, προς τους υπαλλήλους της έναντι της εκ μέρους τους παραιτήσεως από μέρος των αποδοχών τους σε χρήμα συνιστά παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας κατά την έννοια αυτής της διατάξεως.