Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — (Δημοκρατία της Πολωνίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Oasis East sp z o.o. κατά Minister Finansów (Υπόθεση C-395/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Προσχώρηση νέου κράτους μέλους - Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών - Εθνική ρύθμιση που αποκλείει το δικαίωμα προς έκπτωση του φόρου για ορισμένες παροχές υπηρεσιών - Εμπορικοί εταίροι εγκατεστημένοι σε έδαφος που χαρακτηρίζεται ως »φορολογικός παράδεισος« - Ευχέρεια των κρατών μελών να διατηρούν σε ισχύ τη νομοθεσία τους περί αποκλεισμού του δικαιώματος προς έκπτωση η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος της έκτης οδηγίας ΦΠΑ)

 

 

 

2010/C 317/19

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Oasis East sp z o.o.

κατά

Minister Finansów

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Naczelny Sąd Administracyjny — Ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 6, της έκτης οδηγίας (77/388/ΕΟΚ) του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ.49), καθώς και του άρθρου 176 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία που ίσχυε ήδη πριν από την προσχώρηση του οικείου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει ότι ο υποκείμενος σε φόρο δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται σε πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή την έδρα του ή το διευθυντικό του κέντρο σε έδαφος ή σε χώρα που χαρακτηρίζεται ως «φορολογικός παράδεισος»

Διατακτικό

Το άρθρο 17, παράγραφος 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, άρθρο του οποίου οι διατάξεις έχουν περιληφθεί ουσιαστικά στο άρθρο 176 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει τη διατήρηση σε ισχύ της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος της έκτης οδηγίας 77/388 στο οικείο κράτος μέλος και η οποία αποκλείει γενικά το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που έχει καταβληθεί επί των εισροών λόγω της εξ επαχθούς αιτίας αποδοχής εισαγόμενων υπηρεσιών, για τις οποίες η αντιπαροχή έχει καταβληθεί άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος ή σε έδαφος που χαρακτηρίζεται από την εν λόγω νομοθεσία ως «φορολογικός παράδεισος».