Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Baranya Megyei Bíróság (Δημοκρατία της Ουγγαρίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Uszodaépítő Kft κατά APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Υπόθεση C-392/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Δικαίωμα εκπτώσεως από τον φόρο επί των εισροών - Νέα εθνική ρύθμιση - Απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο τιμολογίου - Αναδρομική εφαρμογή - Απώλεια του δικαιώματος προς έκπτωση)

2010/C 317/18

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Baranya Megyei Bíróság

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Uszodaépítő Kft

κατά

APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

Αντικείμενο

Ερμηνεία των άρθρων 17 και 20 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), και ερμηνεία των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου — Νέα εθνική κανονιστική ρύθμιση περί ΦΠΑ παρέχουσα στους υποκειμένους στον φόρο το δικαίωμα να επιλέγουν αν θα εφαρμοστεί, έστω και αναδρομικώς, επί των εκκρεμών κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της υποθέσεων — Αναδρομική εφαρμογή, επί ποινή απωλείας του δικαιώματος εκπτώσεως, των νέων διατάξεων ως προς τις απαραίτητες προϋποθέσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιο

Διατακτικό

Τα άρθρα 167, 168 και 178 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι απαγορεύουν την αναδρομική εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας η οποία εξαρτά, στο πλαίσιο καθεστώτος αντιστροφής της επιβαρύνσεως, την έκπτωση ΦΠΑ που αφορά κατασκευαστικές εργασίες από τη διόρθωση τιμολογίων σχετικών με τις εν λόγω πράξεις και την υποβολή τροποποιητικής συμπληρωματικής δηλώσεως, ενώ η οικεία φορολογική αρχή έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει ότι ο φορολογούμενος οφείλει ΦΠΑ ως αποδέκτης των επίμαχων πράξεων και να επαληθεύσει το ποσό του εκπεστέου φόρου.