Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Δημοκρατία της Πολωνίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kronospan Mielec sp. z o.o. κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Υπόθεση C-222/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχεία γ' και ε' - Εργασίες έρευνας και αναπτύξεως οι οποίες πραγματοποιούνται από μηχανικούς - Προσδιορισμός του τόπου παροχής υπηρεσιών)

 

 

 

2010/C 328/10

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Naczelny Sąd Administracyjny

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Kronospan Mielec sp. z o.o.

κατά

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Naczelny Sąd Administracyjny — Ερμηνεία του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχεία γ', πρώτη περίπτωση, και ε', τρίτη περίπτωση, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) καθώς και των άρθρων 52, στοιχείο α', και 56, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Προσδιορισμός του τόπου φορολογήσεως — Υπηρεσίες έρευνας και αναπτύξεως παρασχεθείσες σε υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά εκτός του κράτους μέλους στο οποίο παρεσχέθησαν πράγματι οι υπηρεσίες — Χαρακτηρισμός των υπηρεσιών αυτών είτε ως «επιστημονικών δραστηριοτήτων» είτε ως «υπηρεσιών μηχανικών»

Διατακτικό

Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην εκτέλεση εργασιών έρευνας και αναπτύξεως στον περιβαλλοντικό και τεχνολογικό τομέα και οι οποίες παρέχονται από μηχανικούς εγκατεστημένους σε κράτος μέλος κατόπιν παραγγελίας και εις όφελος αποδέκτη εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «υπηρεσίες μηχανικών» κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο ε', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση.