Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 7ης Οκτωβρίου 2010 [αιτήσεις του House of Lords (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs κατά Loyalty Management UK Limited (C-53/09) και Baxi Group Ltd (C-55/09) (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-53/09 και C-55/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Βάση επιβολής του φόρου - Σύστημα προωθήσεως των πωλήσεων - Πρόγραμμα προσελκύσεως πελατών στο πλαίσιο του οποίου οι πελάτες συλλέγουν μονάδες από συνεργαζόμενους εμπόρους και τις ανταλλάσσουν με δώρα - Ποσά που καταβάλλονται από τον διαχειριστή του προγράμματος προς τους προμηθευτές οι οποίοι προμηθεύουν τα δώρα - Ποσά που καταβάλλονται από τον έμπορο προς τον διαχειριστή του προγράμματος ο οποίος παραδίδει τα δώρα)

 

 

 

2010/C 328/06

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

House of Lords

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

κατά

Loyalty Management UK Limited, (C-53/09) και Baxi Group Ltd (C-55/09),

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — House of Lords — Ερμηνεία των άρθρων 5, 6 και 11A, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Βάση επιβολής του φόρου — Πρόγραμμα προσελκύσεως πελατών στο πλαίσιο του οποίου οι πελάτες συλλέγουν μονάδες από συνεργαζόμενους εμπόρους και τις ανταλλάσσουν με δώρα ή δελτία αγοράς από επιλεγμένα καταστήματα — Ανταλλαγή μονάδων για την οποία ο διαχειριστής του προγράμματος καταβάλλει ορισμένο τέλος στον έμπορο — Πρόγραμμα προσελκύσεως πελατών στο πλαίσιο του οποίου οι πελάτες υποκειμένης στον φόρο επιχείρησης να συλλέγουν μονάδες κατά τις αγορές τους και να τις ανταλλάσσουν με δώρα που προσφέρει τρίτη εταιρία διαφημίσεως και μάρκετινγκ που διαχειρίζεται το πρόγραμμα — Ανταλλαγή των μονάδων που δίνει δικαίωμα στην τρίτη εταιρία να εισπράττει ποσά από τον υποκείμενο στον φόρο αντίστοιχα της προτεινομένης τιμής πωλήσεως των προσφερομένων δώρων

Διατακτικό

  1)Στο πλαίσιο προγράμματος προσελκύσεως πελατών όπως το επίδικο στις κύριες υποθέσεις, τα άρθρα 5, 6, 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο α', καθώς και 17, παράγραφος 2, όπως προκύπτει από το άρθρο 28στ, σημείο 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι:

τα ποσά που καταβάλλει ο διαχειριστής του επιδίκου προγράμματος προς τους προμηθευτές που παραδίδουν τα δώρα στους πελάτες πρέπει να θεωρηθούν, στην υπόθεση C-53/09, ως η καταβαλλόμενη από τρίτο αντιπαροχή, για την παράδοση αγαθών προς τους πελάτες και/ή, ενδεχομένως, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς. Ωστόσο το αιτούν δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν επίσης την αντιπαροχή για παροχή υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε χωριστή παροχή, και

 

τα ποσά που καταβάλλει ο χορηγός προς τον διαχειριστή του επιδίκου προγράμματος ο οποίος παραδίδει τα δώρα προς τους πελάτες πρέπει να θεωρηθούν, στην υπόθεση C-55/09, ότι αποτελούν εν μέρει την καταβαλλόμενη από τρίτο αντιπαροχή, για την παράδοση αγαθών προς τους πελάτες και εν μέρει την αντιπαροχή για υπηρεσίες που παρέχει ο διαχειριστής του προγράμματος αυτού υπέρ του χορηγού αυτού.