Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nidera Handelscompagnie BV κατά Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Υπόθεση C-385/09) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου εισροών - Εθνική ρύθμιση αποκλείουσα το δικαίωμα εκπτώσεως για αγαθά που μεταπωλήθηκαν πριν από την απόκτηση αριθμού μητρώου ΦΠΑ)

 

 

 

2010/C 346/30

Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική

Αιτούν δικαστήριο

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Nidera Handelscompagnie BV

κατά

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Ερμηνεία των άρθρων 167, 168, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α', και 178, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (EE L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ μόνο για όσους υποκειμένους στον φόρο έχουν αποκτήσει αριθμό μητρώου ΦΠΑ σε αυτό το κράτος μέλος — Αποκλεισμός του δικαιώματος εκπτώσεως του ΦΠΑ για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ο υποκείμενος στον φόρο έλαβε πριν από την ημερομηνία αποκτήσεως αριθμού μητρώου ΦΠΑ στο σχετικό κράτος μέλος αν τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για φορολογητέες πράξεις του υποκειμένου στον φόρο

Διατακτικό

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει το ενδεχόμενο ένας υποκείμενος σε φόρο προστιθεμένης αξίας ο οποίος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έκπτωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας αυτής, και ο οποίος απέκτησε αριθμό μητρώου φόρου προστιθεμένης αξίας εντός εύλογης προθεσμίας από την τέλεση των πράξεων που παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως, να στερηθεί της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από μια εθνική ρύθμιση η οποία απαγορεύει την έκπτωση του φόρου προστιθεμένης αξίας που καταβλήθηκε λόγω της αγοράς αγαθών όταν αυτός ο υποκείμενος δεν είχε αποκτήσει αριθμό μητρώου φόρου προστιθεμένης αξίας πριν τα χρησιμοποιήσει για φορολογητέα δραστηριότητά του.