Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ingrid Schmelz κατά Finanzamt Waldviertel (Υπόθεση C-97/09) (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ - Άρθρα 24, παράγραφος 3, και 28θ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 283, παράγραφος 1, στοιχείο γ' - Κύρος - Άρθρα 12 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ - Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Απαλλαγή από τον φόρο - Μη χορήγηση απαλλαγής σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη - Έννοια του όρου «ετήσιος κύκλος εργασιών»)

 

 

 

2010/C 346/20

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ingrid Schmelz

κατά

Finanzamt Waldviertel

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Κύρος τμήματος του κειμένου των άρθρων 24, παράγραφος 3, και 28, στοιχείο θ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και για τη λήψη μέτρων απλουστεύσεως στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 384, σ. 47), καθώς και τμήματος του κειμένου του άρθρου 283, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του οποίου επιτρέπεται η απαλλαγή από τον φόρο εκτός αν πρόκειται για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών εκ μέρους υποκειμένου στον φόρο ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας — Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής από τον φόρο σε υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων — Συμβατό του συστήματος αυτού με τα άρθρα 12, 43 και 49 ΕΚ, καθώς και με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου — Σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα τμήματα των οριζομένων στα αντίστοιχα άρθρα είναι ανίσχυρα, ερμηνεία της έννοιας του «ετήσιου κύκλου εργασιών», όπως αυτή χρησιμοποιείται στο άρθρο 24 της προαναφερθείσας οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και στο σημείο 2, στοιχείο γ', του παραρτήματος XV, τίτλος IX. Φορολογία, της πράξεως για τους όρους προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την τελική πράξη (ΕΕ C 241, σ. 335), καθώς και στο άρθρο 287 της προαναφερθείσας οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Διατακτικό

  1)Από την εξέταση των ερωτημάτων δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να θίγει το κύρος των άρθρων 24, παράγραφος 3, και 28θ της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, καθώς και του άρθρου 283, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έναντι του άρθρου 49 ΕΚ.

 

  2)Τα άρθρα 24 και 24α της οδηγίας 77/388, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2006/18, καθώς και τα άρθρα 284 έως 287 της οδηγίας 2006/112 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι «ετήσιος κύκλος εργασιών» είναι ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιεί μια επιχείρηση επί ένα έτος στο εσωτερικό του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη.