Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Νοεμβρίου 2010 [αίτηση του Regeringsrätten (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — X κατά Skatteverket (Υπόθεση C-84/09) (ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 2, 20, πρώτο εδάφιο, και 138, παράγραφος 1 - Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου ιστιοπλοϊκού σκάφους - Άμεση χρησιμοποίηση του αγορασθέντος αγαθού εντός του κράτος μέλους αποκτήσεως ή εντός άλλου κράτους μέλους πριν από τη μεταφορά του στον τελικό του προορισμό - Προθεσμία εντός της οποίας αρχίζει η μεταφορά του αγαθού μέχρι τον τόπο προορισμού - Ανώτατη διάρκεια της μεταφοράς - Κρίσιμο χρονικό σημείο για τον χαρακτηρισμό ενός μεταφορικού μέσου ως καινούριου προκειμένου να φορολογηθεί)

 

 

 

2011/C 13/08

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Regeringsrätten

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

X

κατά

Skatteverket

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Regeringsrätten — Ερμηνεία των άρθρων 2, 20 και 138 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Αγορά καινούριου ιστιοπλοϊκού σκάφους εντός κράτους μέλους Α εκ μέρους ιδιώτη που κατοικεί εντός κράτους μέλους B, προκειμένου ο ιδιώτης να το χρησιμοποιήσει άμεσα για ιδιωτικούς σκοπούς, εντός του κράτους μέλους A ή εντός άλλων κρατών μελών, επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν το ιστιοπλοϊκό φθάσει στον τελικό του προορισμό στο κράτος μέλος B — Προθεσμία για την έναρξη μεταφοράς του αγαθού μέχρι τον τόπο προορισμού — Μέγιστη διάρκεια της μεταφοράς αυτής — Κρίσιμος χρόνος για να κριθεί αν ένα μεταφορικό μέσο είναι καινούριο, προκειμένου να φορολογηθεί

Διατακτικό

  1)Τα άρθρα 20, πρώτο εδάφιο, και 138, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι ο χαρακτηρισμός μιας πράξεως ως ενδοκοινοτικής παραδόσεως ή αποκτήσεως δεν πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να αρχίσει ή να ολοκληρωθεί η μεταφορά του επιμάχου αγαθού από το κράτος μέλος παραδόσεως προς το κράτος μέλος προορισμού. Στην ιδιαίτερη περίπτωση της αποκτήσεως καινούριου μεταφορικού μέσου, υπό την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β', ii, της οδηγίας αυτής, η κρίση περί του ενδοκοινοτικού χαρακτήρα της πράξεως πρέπει να πραγματοποιείται διά της συνολικής εκτιμήσεως όλων των αντικειμενικών περιστάσεων, καθώς και της προθέσεως του αγοραστή, κατά το μέτρο που επιβεβαιώνεται από αντικειμενικά στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να προσδιορισθεί το κράτος μέλος εντός του οποίου σκοπείται η τελική χρήση του οικείου αγαθού.

 

  2)Προκειμένου να εκτιμηθεί αν μεταφορικό μέσο το οποίο αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικής αποκτήσεως είναι καινούριο, υπό την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 2006/112, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραδόσεως του οικείου αγαθού από τον πωλητή στον αποκτώντα.