Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Νοεμβρίου 2010 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Leverkusen κατά Verigen Transplantation Service International AG (Υπόθεση C-156/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο γ' - Απαλλαγές δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος - Παροχές ιατρικής περιθάλψεως - Αφαίρεση και πολλαπλασιασμός κυττάρων του χόνδρου με σκοπό τη μετεμφύτευσή τους στο σώμα του ασθενούς)

 

 

 

2011/C 13/12

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Finanzamt Leverkusen

κατά

Verigen Transplantation Service International AG

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, σ. 1) — Εργασίες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό ληπτών εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη και συνίστανται στην αφαίρεση κυττάρων του αρθρικού χόνδρου από υλικό χόνδρου το οποίο έχει αποσπασθεί από ανθρώπινο σώμα και, εν συνεχεία, στον πολλαπλασιασμό τους προκειμένου να εμφυτευτούν στο σώμα του ασθενούς — Καθορισμός του τόπου παροχής των υπηρεσιών — Ζήτημα αν οι παροχές αυτές πρέπει να απαλλάσσονται από τον φόρο ως παροχές «ιατρικής περιθάλψεως, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων»

Διατακτικό

Το άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, έχει την έννοια ότι η αφαίρεση κυττάρων του αρθρικού χόνδρου από το υλικό χόνδρου ενός ανθρώπου και ο επακόλουθος πολλαπλασιασμός τους προκειμένου να μετεμφυτευτούν για θεραπευτικούς σκοπούς συνιστούν «παροχή ιατρικής περιθάλψεως» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής.