Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 2ας Δεκεμβρίου 2010 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Everything Everywhere Limited (πρώην T-Mobile UK Limited) κατά The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Υπόθεση C-276/09) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Φοροαπαλλαγή - Άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημεία 1 και 3 - Διαπραγμάτευση πιστώσεων - Εργασίες οι οποίες αφορούν πληρωμές ή μεταφορές χρηματικών ποσών - Ύπαρξη δύο διαφορετικών υπηρεσιών ή μιας ενιαίας παροχής - Πρόσθετες επιβαρύνσεις που χρεώνονται όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί ορισμένους τρόπους πληρωμής για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας)

 

 

 

2011/C 30/09

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice (Chancery Division)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Everything Everywhere Limited (πρώην T-Mobile UK Limited)

κατά

The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — High Court of Justice, Chancery Division — Ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο δ', περίπτωση 3, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Φοροαπαλλαγές — Περιεχόμενο — Έννοια της φράσεως «(υπηρεσίες που) να έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κεφαλαίων και να συνεπάγονται νομικές και οικονομικές μεταβολές» — Υπηρεσίες στο πλαίσιο των οποίων χρεώνεται ένας λογαριασμός και πιστώνεται ένας άλλος με το αντίστοιχο ποσό — Υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το έργο της χρεώσεως ενός λογαριασμού και πιστώσεως άλλου με το αντίστοιχο ποσό αλλά οι οποίες, όταν πραγματοποιείται μεταφορά χρηματικού ποσού, μπορούν να θεωρηθούν ως η αιτία της μεταφοράς αυτής — Σύστημα πληρωμών των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση κινητού τηλεφώνου

Διατακτικό

Όσον αφορά την είσπραξη του φόρου προστιθεμένης αξίας, τα συμπληρωματικά έξοδα που χρεώνει ο παρέχων υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους πελάτες του όταν αυτοί εξοφλούν τις υπηρεσίες αυτές όχι με το σύστημα της «άμεσης χρέωσης» ή με τραπεζικό έμβασμα μέσω του Bankers’ Automated Clearing System, αλλά με πιστωτική κάρτα, με χρεωστική κάρτα, με επιταγή ή με μετρητά σε ταμείο τράπεζας ή στο ταμείο εντεταλμένου προς είσπραξη για λογαριασμό τού εν λόγω παρέχοντος υπηρεσίες, δεν αποτελούν αντιπαροχή έναντι υπηρεσίας διακριτής και ανεξάρτητης από την συνιστάμενη στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών κύρια υπηρεσία.