Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 22ας Δεκεμβρίου 2010 [αίτηση του Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Λουξεμβούργο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines κατά Pierre Feltgen (συνδίκου πτωχεύσεως της ανώνυμης εταιρίας Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Υπόθεση C-116/10) (Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Απαλλαγές - Άρθρο 15, σκέψεις 4, στοιχείο α', και 5 - Απαλλαγή των υπηρεσιών εκμισθώσεως σκαφών - Περιεχόμενο)

 

 

 

2011/C 63/20

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

κατά

Pierre Feltgen (συνδίκου πτωχεύσεως της ανώνυμης εταιρίας Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Ερμηνεία των άρθρων 15, παράγραφος 4, στοιχείο α', και 5 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγή των υπηρεσιών εκμισθώσεως σκαφών — Απαλλαγή χορηγούμενη υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης για την έναντι αμοιβής μεταφορά επιβατών ή την άσκηση εμπορικής, βιομηχανικής ή αλιευτικής δραστηριότητας

Διατακτικό

Το άρθρο 15, σημείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται σε παροχή υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στη διάθεση σκάφους με πλήρωμα, έναντι αμοιβής, σε φυσικά πρόσωπα για πλόες αναψυχής στην ανοικτή θάλασσα.