Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 22ας Δεκεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας (Υπόθεση C-433/09) (Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - ΦΠΑ - Βάση επιβολής του φόρου - Φόρος που πλήττει την παράδοση αυτοκινήτων που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί στο οικείο κράτος μέλος, ανάλογα με την αξία τους και τη μέση κατανάλωσή τους - «Normverbrauchsabgabe»)

 

 

 

2011/C 55/24

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: Δ. Τριανταφύλλου)

Καθής: Δημοκρατία της Αυστρίας (εκπρόσωποι: E. Riedl και C. Pesendorfer)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 78 και 79 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Πώληση αυτοκινήτου — Συνυπολογισμός στη βάση επιβολής του ΦΠΑ ενός φόρου που πλήττει την παράδοση αυτοκινήτων που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί στο οικείο κράτος μέλος, ανάλογα με την αξία τους και τη μέση κατανάλωσή τους («Normverbrauchsabgabe»)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

      1)Η Δημοκρατία της Αυστρίας, περιλαμβάνοντας τον φόρο μέσης καταναλώσεως («Normverbrauchsabgabe») στη βάση επιβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας που εισπράττεται στην Αυστρία κατά την παράδοση αυτοκινήτου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 78 και 79 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

  2)Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

 

     3)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Δημοκρατία της Αυστρίας φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.